Solveco Group

BioHospital är sedan 2008 en del av Solveco Group.

Bolagen i Solveco koncernen arbetar främst inom det medicinska området, och levererar produkter och tjänster till läkemedelsbolag, laboratorier, sjukhus med flera. Vi levererar också produkter och lösningar för industriell användning.
Koncernens ambition är att öka både antalet erbjudanden samt vår kundbas under de närmaste åren främst baserat på en organisk tillväxt men också genom förvärv. För närvarande består gruppen av följande företag:

Solveco AB

Solveco är ett svenskt privatägt företag som grundades 1994 och som ligger i Rosersberg, Stockholms Norra Logistikcenter, mycket nära Arlanda flygplats. Vår ambition är att leverera innovativa, högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster. En övergripande målsättning är att växa inom våra olika kundsegment och hitta synergier med våra systerbolag.
Vår huvudsakliga marknad är de nordiska länderna, men vi exporterar även till kunder i Estland, Luxemburg, Singapore och USA. Vår huvudfokus är att producera, sälja och distribuera kemikalier och förbrukningsartiklar till läkemedelsindustrin, sjukvården, universitet, laboratorier, tillverkningsindustri samt speciellt framtagna produkter för kyla/värme industrin. Vi har även möjlighet till kundanpassad produktion i olika förpackningslösningar.
Solveco har en effektiv organisation bestående av försäljning, kundsupport, inköp, FoU och produktion. Vi har ett nära samarbete med såväl lokala som globala leverantörer/partners och vi är certifierade enligt ISO 13485, Tillverkning av medicintekniska produkter. Vi är stolta att vara flexibla och lyhörda mot våra kunder och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att bli ännu bättre.

BioHospital AB

BioHospital, som ligger i Kopparberg arbetar som kontraktstillverkare av medicinsk utrustning sedan 1982 och är också en stor producent för Solveco. BioHospital har egna produktionslokaler på cirka 1200 m² fördelat på 300 m² renrum, kompletterande produktions utrymmen 230 m², 240 m² kontor och lager 430 m².
Vi arbetar som underleverantör, med fullt fokus på medicintekniska produkter, där vi har många års erfarenhet. Som ett litet företag i branschen arbetar vi i nätverk och har en mycket bred kontaktyta som gör det lättare för oss att hitta rationella lösningar på specifika problem. En stor del av våra produktionsuppdrag innebär produktion och/eller sammansättning av produkter i renrum. Därtill kommer olika former av sterilisering. Kunderna finns främst i Sverige, övriga Skandinavien och USA. Exporten står för cirka 40 % av omsättningen. Företaget är certifierat enligt ISO 13485, Tillverkning av medicintekniska produkter.

Helachem Sweden AB

Helachem är specialiserat på bergvärmemarknaden i Sverige och anses som en av de ledande aktörerna när det gäller att leverera köldbäraretanol som är baserad på svensk bioetanol.
Denna marknad har vuxit kontinuerligt under de senaste tio till femton åren och utvecklingen av bergvärmemarknaden drivs nu av den kommersiella marknaden med större installationer eftersom kostnaden för en investering i bergvärme är mycket attraktivt jämfört med traditionella värmekällor.
Helachem startade sin verksamhet 1996 och levererar förutom köldbärare, andra denaturerade etanoler, spolarvätskor, spisbränsle och lösningsmedel för industriellt bruk